Årsmelding 2009
Club VinoGastro

En aktivitetsgruppe, stiftet 23. februar 2007, tilknyttet Den Norske Klubben Costa Blanca.


Etter årsmøtet i oktober 2008 har klubben hatt dette styret, Hans Svedbergh, leder/kasserer, Kari N.Portell nestleder/sekretær, Anne Kristiansen og Unni Skaarud, styremedlem/lotterier og Gunnar Lund, styremedlem og motivator.  Den viktigste nye begivenheten i året som har gått er at vi har etablert en egen hjemmeside www.vinogastro.com for på denne måten å kunne gi våre medlemmer et fast og varig informasjonssted, som blir løpende oppdatert.

Club VinoGastros ordinære driftsår er fra 1. Oktober foregående år og frem til og med 30. September, inneværende år.  Formålsparagrafen lyder ” Fremme drikke- og matkultur gjennom informasjon og felles aktiviteter blant medlemmene”.  For å oppfylle dette formålet har styret i den ordinære driftsperioden gjennomført 6 styremøter for planlegging av temaer for 8 medlemsmøter og de derpå følgende 7 dagsturene.
Temaene på møtene har vært alt fra norsk/spanske juleforberedelser og tradisjoner, via Iberico-skinke, sherry og brandy fra Jerez, mandler og sjokolade, fisk og tapas variadas. Det har blitt delt ut smaksprøver både i fast og flytende form. Hvert tema er blitt belyst gjennom korte foredrag.
Deretter har de gjennomførte dagsturene fulgt opp temaene gjennom målsetningen: ”Bli kjent med din nabokommune” og de mattradisjonene disse har. Både medlemsmøtene og dagsturene har blitt godt mottatt og til tider ”overfylt”.
Som følge av den ”korte” vintersesongen og at en del av medlemmene faktisk er her på kysten hele eller deler av sommeren laget Club VinoGastro også i 2009 et ”Oversomringsprogram” som et tilbud til disse. Programmet hadde som mål ”å se litt mer av kysten vår” og det ble to hyggelige togturer en til Alicante og en til El Campello.
Økonomien i Club VinoGastro er svært god, mest som følge av de populære og svært dyktig gjennomførte lotteriene i tillegg til at medlemsantallet har økt.  Lotteriinntektene har netto tilført VinoGastro 1.100 Euro. Dette resulterte i at det på et ”stort” medlemsmøte i våres spontant ble vedtatt å donere 1000 Euro til Den Norske Klubbens data- og hjemmesideprosjekt.
Regnskapet viser et overskudd på 732 Euro, som i sin helhet er godskrevet egenkapitalen.  Alle avsetninger, årets og tidligere års overskudd er pr i dag plassert på Sparekonto.
Ved utgangen av driftsåret hadde klubben 325 medlemmer. Det har gjennom året vært en jevn tilstrømning av nye medlemmer. Styremedlem Anne Kristiansen fratrådte sitt verv som følge av permanent flytting til Norge. Alle som kjenner henne takker for hennes utrettelige innsats for VinoGastro.
Aktivitets- og økonomibudsjett gjenspeiler en noe lavere enn forventet aktivitet, sammenlignet med den foregående periode.

Takk for et svært aktivt og hyggelig år!

Alfaz del Pi, 30/09/2009
Styret i ClubVinoGastro
(Sign)
Tilbake                           Hjem