Club VinoGastro
Tilknyttet Den Norske Klubben Costa Blanca

Årsregnskap 2007
(alle tall i hele Euro)
__________________________________________________________________________________

Resultatregnskap

Inntekter

Medlemskontingenter:                            775
Lotteri-inntekter:                                      800
Reiseaktiviteter/overskudd:                   159
Provisjoner:                                               47
Andre inntekter:                                          0

Sum inntekter                                                                                                                              1.781

Utgifter

Leie av klubblokaler:                               300
Medlemsmøter:                                         77
Lotteri-utgifter/premier:                          271
Reiseaktiviteter/underskudd:                242
Andre utgifter:                                              0

Sum utgifter                                                                                                                                    890

Overskudd/(underskudd)                                                                                                            891


Balansen pr 31/12/2007


Eiendeler                                                                                           Gjeld/egenkapital

Kassebeholdning                                             732                           Egenkapital                          891
Fordringer reisebyrå                                        159

Sum Eiendeler                                                891                          Sum Gjeld/Egenkapital    891

Alfaz del Pi 31/12/2007
Styret i ClubVinoGastro

Styreleder         Revisor
Tilbake                                   Hjem