Club VinoGastro
Tilknyttet Den Norske Klubben Costa Blanca
Årsregnskap pr 30.09. 2009
(Regnskapsperiode, 01.10. 2008 til 30.09.2009, alle tall i hele Euro)
__________________________________________________________________________________
Resultatregnskap

Inntekter                                                                                     2008                                                                       2009

Medlemskontingenter:                                                                  855                                                                      1.310
Lotteri-inntekter/medlemsm.:                                                2.256                                                                        3.682
Reiseaktiviteter/overskudd:                                                        374                                                                           227

Provisjoner:                                                                                        97                                                                                0
Andre inntekter/renter:                                                   ________2                                                                             11

Sum inntekter                                                                             3.584                                                                      5.230

Utgifter
Leie av klubblokaler:                                                                      300                                                                          400
Medlemsmøter:                                                                                 97                                                                               0
Lotteri-utg/prem/medl.møter:                                                    903                                                                      2.582
Reiseaktiviteter/underskudd:                                                      242                                                                               0
Gave til DNKCB-møbler/data:                                                  1.000                                                                       1.000
Gave kunstlotteri:                                                                                0                                                                          150
Andre utgifter/”kontor”:____                                      _           _­_85                                                                          364

Sum utgifter                                                                                 2.627                                                                      4.498
Overskudd/(underskudd)                                                            957                                                                          732

Balansen pr 30/09/2009
Eiendeler                        2008              2009                                        Gjeld/egenkapital       2008                  2009
Kassebeholdning            237                 550                                         Kontingentforskudd            0                     540
Brukskonto Bancaja:       20                    25                                         Avsetning Klubbdata           0                     850
Sparekonto Bancaja:     700              2.346                                        Egenkapital                        957                     957

Marianne tours   :               0                  158                                        Årets overskudd              732
                                                                                                                     Sum Gjeld/

Sum Eiendeler              957               3.079                                        Egenkapital                       957                 3.079

Alfaz del Pi, 30/09/2009
Styret i ClubVinoGastro
Styreleder                 Revisor
     (Sign)                     (Sign)
  
Club VinoGastro
Tilknyttet Den Norske Klubben Costa Blanca
Budsjett 2010
(Budsjettperiode fra 01.10.2008 til 30.09.2009, alle tall i hele Euro)
__________________________________________________________________________________
Resultatregnskap
Inntekter
Medlemskontingenter:                       900
Lotteri-inntekter/medl.møt.:        1.800
Reiseaktiviteter/overskudd:             200
Provisjoner:                                                0
Andre inntekter/renter:__________ 35

Sum inntekter                                   2.935

Utgifter
Leie av klubblokaler:                           450
Lotteri-utg/premier/medlm.:        1.250
Gave/tilskudd/prosjekt:                    500
Reiseaktiviteter/underskudd:               0
Andre utgifter/”kontor”:_______   ­250

Sum utgifter                                     2.450
Overskudd/(underskudd)                485

Balansen pr 30/09/2010

Eiendeler                                                             Gjeld/egenkapital
Kassebeholdning             324                           Kontingentforskudd:          500
Brukskonto Bancaja         50                            Avsetning prosjekt:            500
Sparekonto Bancaja   2.800                            Egenkapital:                      1.685
                                                                                Årets overskudd:                 485
Sum Eiendeler          3.174                              Sum Gjeld/Egenkapital  3.174


Alfaz del Pi, 01/10/2009
Styret i ClubVinoGastro


Hjem